Sąd Rejonowy w Otwocku
zaprasza

do złożenia oferty w sprawie dostawy 
10 sztuk czytników kodów kreskowych o parametrach wskazanych w opisie zamówienia
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.
U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.


Załączniki:

zaproszenie do składania ofert
Formularz ofertowy
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty