RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy w Otwocku
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Skargi i wnioski

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Otwocku 

Podstawa prawna
 
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:
• Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych
  wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 roku. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych
  tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012 roku
Właściwy organ
 
Jeżeli skarga/wniosek dotyczą działalności Sądu Rejonowego w Otwocku, organem właściwym do rozpatrzenia skargi/wniosku, dotyczących działalności sądu jest Prezes Sądu Rejonowego w Otwocku
Wymogi formalne skargi/wniosku
 Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku
• w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek
 O czym należy pamiętać
 
• nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli,
• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia
Jak i gdzie złożyć skargę/wniosek
 Skargę/wniosek można złożyć:
• na piśmie adresując:

Prezes
Sądu Rejonowego w Otwocku 
ul. Armii Krajowej 2 
05-400 Otwock

skargi/ wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są wOddziale Administracyjny Sądu (I piętro pok. 16) lub drogą pocztową
• za pośrednictwem poczty elektronicznej - kontakt@otwock.sr.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji)
• ustnie do protokołu (skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracowników Oddziału Administracyjnego tut. Sądu - pok.16 I piętro)
wzór protokołu
 Termin załatwienia skargi
 
Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu.Opublikował: Justyna Misior
Publikacja dnia: 21.05.2012
Podpisał: Justyna Misior
Dokument z dnia: 21.05.2012
Dokument oglądany razy: 10 594