RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy w Otwocku
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Formularze do pobrania

___

Wzory i formularze:


W celu ułatwienia korespondencji z Sadem proponujemy wykorzystanie druków:


1. Wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia
2. Wniosek o zezwolenie na widzenie
3. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
4. Wniosek o zwrot kosztów podróży
5. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia
6. Pełnomocnictwo dla najbliższej osoby
7. Wniosek o wydanie wydruku komputerowego z akt sprawy
8. Wniosek o wykonanie fotokopii z akt sprawy
9. Wniosek o wgląd w akta sprawy
10. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
11. Oświadczenie o stanie rodzinnym , majątku, dochodach i źródłach utrzymania
12. Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu
13. Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki
14. Wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
15. Apelacja
16. Zażalenie na postanowienie


Wzory i formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym


1. Pozew
2. Dane stron
3. Odpowiedź na pozew
4. Pozew wzajemny
5. Pismo zawierające wnioski dowodowe
6. Sprzeciw od wyroku zaocznego – zarzuty od nakazu zapłaty- sprzeciw od nakazu zapłaty
7. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
8. Wniosek o dział spadku
9. Wniosek o zniesienie współwłasności
10. Pozew o wstąpienie w stosunek najmu
11. Pozew o naruszenie zakłóconego posiadania


Wzoru i formularze pism procesowych w postępowaniu rodzinnym


1. Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego dziecka
2. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
3. Wniosek o ubezwłasnowolnienie
4. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przyjęcia na leczenie do szpitala psychiatrycznego
5. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
6. Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
7. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
8. Pozew o podwyższenie alimentów
9. Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
10. Pozew o separację
11. Pozew o rozwód

Wzory i formularze pism procesowych w postępowaniu karnym


1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
2. Wniosek o wydanie wyroku łącznego
3. Wniosek o zezwolenie na widzenie


Wzory i formularze pism procesowych w postępowaniu wieczysto księgowym:


1. KW-OZN – Załącznik oznaczenie działki ewidencyjnej
2. KW-PP- Załącznik – Pełnomocnik/ przedstawiciel ustawowy
3. KW-ODPIS – Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/ zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
4. KW-WPIS – Wniosek o wpis w księdze wieczystej
5. KW-ZAD- Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej
6. KW-ZAL – Wniosek o założenie księgi wieczystejOpublikował: Zbigniew Masternak
Publikacja dnia: 21.05.2015
Podpisał: Zbigniew Masternak
Dokument z dnia: 13.02.2014
Dokument oglądany razy: 10 190