RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy w Otwocku
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Tłumacze przysięgliLista (wyszukiwarka) tłumaczy przysięgłych.


Zawód tłumacza przysięgłego mogą wykonywać tylko osoby, które spełniają wymogi zawarte w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 r. (Dz.U. 2004.273.2702), tj.:

  1. posiadają obywatelstwo polskiego albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwa innego państwa;
  2. znają język polski;
  3. mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. nie byli karani za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  5. ukończyli wyższe studia i uzyskali tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt. 1;
  6. złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Prawo do wykonywania zawodu tłumacz przysięgły uzyskuje po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych.

Listę tłumaczy przysięgłych prowadzi Minister Sprawiedliwości. Zasięg działania każdego tłumacza przysięgłego to cała Polska - nie obowiązuje rejonizacja.

Szczegółowe informacje, w tym formularze dotyczące tłumaczy przysięgłych dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce rejestry i ewidencje/tłumacze przysięgli

Opublikował: Zbigniew Masternak
Publikacja dnia: 13.01.2016
Podpisał: Zbigniew Masternak
Dokument z dnia: 13.01.2016
Dokument oglądany razy: 724