W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Otwocku

ul. Armii Krajowej 2
05-400 Otwock
województwo mazowieckie

tel. (22) 778 20 50
boi@otwock.sr.gov.pl

NIP 532-11-72-552
REGON 000324889

Portal OrzeczeńZ dniem 01.12.2013 r. Sąd Rejonowy w Otwocku uruchomił Portal Orzeczeń


 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 76/2013
Prezesa Sądu Rejonowego w Otwocku
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Otwocku

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1


1. W Sądzie Rejonowym w Otwocku tworzy się Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Otwocku - zwany dalej Portalem Orzeczeń, który funkcjonuje od dnia
1 grudnia 2013 r.
2. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane
w Sądzie Rejonowym w Otwocku, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:
1) spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;
2) postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;
3) ochrony dóbr osobistych;
4) ubezwłasnowolnienia;
5) postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);
6) sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;
7) postępowania w sprawach nieletnich;
8) postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;
9) przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;
10) przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;
11) przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
12) przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
13) przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego;
14) spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;
15) przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;
16) postępowania wykonawczego w sprawach karnych;
17) lustracji;
18) zastosowania prawa łaski;
19) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);
20) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);
21) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);
22) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);
23) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);
24) postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania
w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
25) spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;
26) orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np.
w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.
3. Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte
w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.
4. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane
w Sądzie Rejonowym w Otwocku nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Sędzia Sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o wyłączeniu publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia lub pieczęci, stanowiących Załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia.
5. Proces publikacji składa się z następujących etapów:
1) importu orzeczeń z systemu SAWA;
2) automatycznej anonimizacji;
3) weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;
4) uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;
5) zatwierdzania publikacji orzeczenia.
6. Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: www.orzeczenia.ms.gov.pl.

§ 2


1. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Otwocku, na wniosek Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Otwocku wyznacza w każdym Wydziale dwie osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń.
2. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:
1) sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;
2) wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;
3) przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;
4) niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 6 Zarządzenia, potrzeby aktualizacji listy haseł tematycznych, drogą elektroniczną na adres: administracja@otwock.sr.gov.pl;
5) prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5 Zarządzenia.

§ 3


1. Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia albo pieczęć, według wzorów określonych w Załącznikach Nr 1 i 2 do Zarządzenia.
2. Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy
z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
3. Sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału może również wypełnić pieczęć umieszczoną w aktach podręcznych, w treści której zawrze hasło tematyczne orzeczenia, jego podstawę prawną oraz informację o skierowaniu orzeczenia do publikacji w Portalu Orzeczeń.
4. Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu Rejonowego w Otwocku na wniosek Zespołu,
o którym mowa w § 6 Zarządzenia.

§ 4


1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Otwocku dokonują ostatecznej weryfikacji zaanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.
2. Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu Wydziału.

§ 5


Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń lub wykaz spraw oznaczonych pieczęcią tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Otwocku.

§ 6


1. Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym
i informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:
1) Sędzia
2) Kierownik Oddziału Administracyjnego
3) Informatyk

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Otwocku

Powiadom znajomego