W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Otwocku

ul. Armii Krajowej 2
05-400 Otwock
województwo mazowieckie

tel. (22) 778 20 50
boi@otwock.sr.gov.pl

NIP 532-11-72-552
REGON 000324889

System Dozoru Elektronicznego

System Dozoru Elektronicznego


Wnioski o odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym można składać od 1 września 2009r. Taką możliwość przewiduje ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z dnia 07.09.2007r., która weszła w życie właśnie 1.09.2009r. (Dz. U. 2008.172.1069).

System działa na razie na terenie apelacji warszawskiej, jednak jak zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości, od czerwca 2010 zostanie wdrożony w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, sukcesywnie do 2012r. obejmie cały kraj.

W związku z wciąż pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami związanymi z ubieganiem się o odbywanie kary w tym systemie (o wprowadzenie aresztu domowego w miejsce dotychczasowej kary pozbawienia wolności), poniżej podajemy kilka podstawowych informacji:


 
SYSTEM DOZORU ELEKTORNICZNEGO - pytania i odpowiedzi

 

Komu sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego?


Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE z 07.09.2007r.

Art. 6. 1. Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 6 miesięcy w systemie dozoru elektronicznego skazanemu na taką karę, za jego zgodą, posiadającemu określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących, jeżeli jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli szczególne względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym, a udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez upoważniony podmiot dozorujący, zwane dalej "warunkami technicznymi".

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do skazanego na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku, jeżeli czas pozostały do odbycia tej kary nie przekracza 6 miesięcy, mając przede wszystkim na względzie dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie odbywania kary, które uzasadnia przekonanie, że w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

3. Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie udziela się skazanemu za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności, który był uprzednio skazany na taką karę, chyba że zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do sumy dwóch lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno.


Art. 7. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się także do skazanego, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.


Art. 11. 1. Jeżeli skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, do nałożenia obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, wymagana jest uprzednia zgoda tych osób udzielona na piśmie, obejmująca także umożliwienie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu przeprowadzenie czynności kontrolnych określonych w art. 8 ust. 1 pkt 5.

2. Cofnięcie zgody po wydaniu przez sąd penitencjarny postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest nieskuteczne.

 

Kto może składać wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?


Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE z 07.09.2007r.

Art. 39. W sprawach o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny orzeka:

1) na wniosek skazanego lub

2) za zgodą skazanego, na wniosek jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego.

 

Do którego sądu należy kierować wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?


Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE z 07.09.2007r.

Art. 38. Orzekanie w sprawach dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy do sądu penitencjarnego, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana.

 

Co powinien zawierać wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?


Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE z 07.09.2007r.

Art. 40. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 39, wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie.

2. Uzasadnienie wniosku powinno zawierać wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2.

3. Do wniosku dołącza się zgodę osoby lub osób, o których mowa w art. 11 ust. 1.

4. W przypadku złożenia wniosku o orzeczenie zakazu lub nałożenie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 3, do wniosku dołącza się zgodę osoby, której orzeczenie zakazu zbliżania się ma dotyczyć oraz zgodę osób, o których mowa w art. 13 ust. 2.

5. Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

 

Koszty odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Koszt postępowania wykonawczego oraz koszt jednego dnia odbywania kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.12.2008r. (Dziennik Ustaw z 31.12.2008r. – Dz.U. 08.236.1640), obowiązuje z dniem 1 września 2009r.

Rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 22.12.2008r.

§ 2. Zryczałtowany koszt postępowania wykonawczego związany z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ustala się na kwotę 80 złotych.

§ 3. Koszt jednego dnia odbywania kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego ustala się na 2 złote za każdy dzień.


Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE z 07.09.2007r.

Art. 45. Sąd penitencjarny może zwolnić skazanego w całości albo w części od ponoszenia kosztów postępowania wykonawczego związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie lub rodziny.

 

Załączniki

Powiadom znajomego