Brak treści artykułu

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - projekt umowy
Załącznik nr 3 - wykaz osób
Załącznik nr 4 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 5 - Klauzula Informacyjna RODO
Odpowiedź na pytania Wykonawców
Odpowiedź na pytania dot. uprawnień do projektowania
Odpowiedź na pytania Wykonawców