W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Otwocku

ul. Armii Krajowej 2
05-400 Otwock
województwo mazowieckie

tel. (22) 778 20 50
boi@otwock.sr.gov.pl

NIP 532-11-72-552
REGON 000324889

Forma Naboru

Forma Naboru

   Rozmowa kwalifikacyjna z Kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przeprowadzana jest  z kandydatem, po której dokonywana jest wstępna weryfikacja zgłoszonych osób pod kątem posiadanych kompetencji, umiejętności, doświadczenia w zakresie działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej, analiza przedstawionych dokumentów.

   W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby posiadające wyższe wykształcenie kierunkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o kuratorach sądowych. 
Osoby najbliższe dla kuratora zawodowego (tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu bądź osoba pozostająca w stosunku przysposobienia lub jej małżonek), spełniający ustawowe wymogi, mogą być powołane do pełnienia ww. funkcji w innym zespole tego samego sądu rejonowego lub innego sadu.

   Na podstawie art. 84 – 91 ustawy o kuratorach sądowych, (Dz. U. z 2001 Nr. 98 poz. 1071 z późn. zm.) kuratora społecznego powołuje, zawiesza w czynnościach i odwołuje Prezes Sądu Rejonowego na wniosek kierownika zespołu, kurator społeczny pełni swą funkcję społecznie w jednym zespole. Przed przystąpieniem do pełnienia funkcji kurator społeczny składa przed prezesem w obecności kierownika zespołu lub upoważnionego kuratora zawodowego ślubowanie, określone w art. 6 ust. 1 w/w ustawy. Zakres zadań kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować. Liczba dozorów lub nadzorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10. Kuratorowi społecznemu w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd lub kuratora zawodowego przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9 w/w ustawy.

Prezes Sądu Rejonowego odwołuje kuratora społecznego, jeżeli:

  1. Przestał odpowiadać warunkom określonym w art. 84 ust. 1,
  2. Złożył prośbę o zwolnienie go z powierzonej mu funkcji.

W wypadkach określonych w pkt. 1 nie jest wymagany wniosek kierownika zespołu.

Prezes Sądu może odwołać kuratora społecznego, jeżeli:

  1. Kurator nienależycie wypełnia powierzoną mu funkcję,
  2. Wymagają tego względy organizacyjne.

   Prezes na wniosek kierownika zespołu zawiesza kuratora społecznego w czynnościach, w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego, do czasu jego prawomocnego rozstrzygnięcia.

  Prezes, na wniosek kierownika zespołu, ustala i przyznaje kuratorowi społecznemu miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem lub dozorem, płatny do dnia 20 każdego miesiąca. Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru wynosi od 2% do 4% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Za przeprowadzenie wywiadu w postępowaniu wykonawczym w sprawie nieobjętej dozorem lub nadzorem prezes sądu rejonowego przyznaje kuratorowi społecznemu ryczałt z tytułu zwrotu kosztów w wysokości 4% kwoty bazowej.

Kuratorowi społecznemu przysługuje ryczałt za:

  1. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego określonego w art. 214 § 1 Kodeksu postępowania karnego,
  2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, rozwód, separację,
  3. Obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy.

Ryczałt, o którym mowa w pkt 1 i 2, wynosi 4%, a w wypadku określanym w pkt 3 - 10% kwoty bazowej.

Powiadom znajomego